سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینى 
پژوهشگر 
1365/01/01 
1373/01/01 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه دانشگاه 
پژوهشگر 
1373/01/01 
1385/01/01 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
موسسه درراه حق،بنياد..باقرالعلوم(ع) 
پژوهشگر 
 
 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
مدرسه عالي امام خميني 
مدرس 
 
 
علوم حوزوی 
تدریس 
مركز تخصصي حوزه 
مدرس 
 
 
علوم قرآنی و کلام 
تدریس 
موسسه اهل البيت(ع) 
مدرس 
 
 
دروس حوزوی 
تدریس 
موسسه آموزش و پژوهش امام خميني 
مدرس 
 
 
دروس حوزوی 
همکاری 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه دانشگاه 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی